departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Tecnologies avançades d'Internet

| Objectius | Programa | Pràctiques | Horari de pràctiques | Bibliografia | Avaluació | Material |

Fòrum Grups de Pràctiques/Problemes

Grau en Enginyeria Informàtica, 6è semestre, 2017-2018. Codi 102749
Escola d'Enginyeria (Bellaterra)
Professorat: Teoria:
 • Carlos Borrego Iglesias
  Despatx: QC-2019
  E-mail: Carlos.Borrego@uab.cat
  Tel: 93 581 4835
  Consultes: Dimecres de 13 a 15h
Pràctiques:

Objectius:

Podeu trobar informació detallada dels objectius, coneixements, habilitats i pràctiques en la guia docent:

Coneixements
 • Assolir un coneixement específic de conceptes avançats relacionats amb la interconnexió de xarxes internet.
 • Conèixer en detall els principals protocols per permeten serveis d'aplicació.
 • Conèixer les principals eines utilitzades en la gestió avançada de xarxes internet.
Habilitats
 • Dissenyar aplicacions avançades per Internet
 • Configurar Xarxes Privades Virtuals
 • Detectar i solucionar problemes de seguretat en xarxa
 • Configurar encaminadors amb balanceig de càrrega, NAT, i traffic shaping
 • Dissenyar polítiques de seguretat per tallafocs per la protecció de xarxes.
Competències
 • Coneixement d'informació relativa a l'àmbit d'estudi
 • Treball en equip
 • Gestió de la informació
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Capacitat de resolució de problemes
 • Motivació per la qualitat
 • Aprenentatge autònom
 • Creativitat


Programa:

 1. El protocol TCP a fons
 2. Interconnexió de xarxes privades (VPN/NAT)
 3. Multicasting a Internet
 4. Arquitectures avançades d'Internet
 5. IP versió 6
 6. Seguretat a Internet

Pràctiques:

En el desenvolupament de l'assignatura, es duran a terme quatre pràctiques:

 1. Configuració d'un firewall amb l'eina iptables de GNU/Linux.
 2. Gestió de cues amb les eines de iproute2 de GNU/Linux.
 3. Simulació de xarxes oportunístiques
 4. Configuració de tunnels IPV6 sobre IPV4.

Detalls sobre les pràctiques

 • Els grups de pràctiques s'obren el proper dijous 11-02-2016, a les 20:00. i es tanquen el dijous 18 de Febrer a les 20:00h.
  Si no us heu registrat en el primer semestre a la web del deic cal que ho feu: deic -> docència ->pràctiques-> registrar-se.
 • Cal apuntar-se de forma individual al grup que us vagi bé. Un cop al laboratori farem grups de dues persones.
 • Les pràctiques es poden fer a les màquines dels laboratoris Q5/2008 i Q5/2009, tot i que les sessions només estan programades al Q5/2008.
 • Podeu accedir als laboratoris amb la vostra tarja d'estudiant. En cas que el lector no la reconegui cal que us poseu en contacte amb en Sergi.Robles@uab.cat
 • És obligada l'assistència a totes les sessions de pràctiques (laboratori tancat).
 • En cap cas es poden aprovar les pràctiques amb menys del 80% d'assistència a les sessions, el que vol dir més de 2 faltes.
 • Per poder accedir al laboratori a la primera sessió de cada pràctica, cada grup ha d'haver entregat el previ que acompanya l'enunciat de la pràctica. No haver presentat aquest treball impossibilitarà l'accés al laboratori, i quedarà la pràctica no presentada.
 • Convalidacions:
  • Les pràctiques es convaliden parcialment. Per les convalidacions cal enviar un correu a en MariaCarmen.deToro@uab.cat abans del proper dilluns 22 de Febrer.
  • Els convalidats parcials no cal que s'inscriguin a cap grup de pràctiques. La setmana d'entrega de la pràctica pendent cal que la presentin al professor de pràctiques en el seu horari de tutories.
  • Als alumnes que els hagi quedat alguna pràctica pendent caldrà que la/les facin de nou i entreguin només aquesta/es pràctica/ques al despatx en hores de tutoria de qualsevol dels professors de pràctiques, la mateixa setmana que entreguen aquella pràctica els alumnes regulars que no convaliden.
  • Els convalidats parcials, poden anar al laboratori, com a oients, a qualsevol grup de pràctiques sempre que hi hagi disponibilitat de màquines.
  • Els convalidats parcials poden sol·licitar fer grup amb altres convalidats parcials, sempre i quan ho aprovi el coordinador de pràctiques.
 • Còpies:
  • S'entén per còpia el treball entregat que no és original de tot el grup, parcialment o totalment, independentment de si es tracta del previ, de la pràctica entregada o de qualsevol altra feina demanada.

  • Es considera també còpia al resultat del treball col.laboratiu amb altres grups que acabi amb l'entrega d'un treball similar als altres grups.

  • En un cas de còpia tots els grups implicats tenen un 0 de pràctiques. Amb el que tota l'assignatura queda suspesa.
  • Es pot demanar revisió del cas de còpia enviant un correu electrònic a la coordinadora de pràctiques MCarmen de Toro. En cas de no estar d'acord, es pot sol.licitar una revisió a en Carlos Borrego.


Horaris de pràctiques:

Els grups i horaris de pràctiques son els següents:

GrupHorariAulaProfessor
ADimarts 13:00-14:00Q5/2008MCarmen de Toro
BDimecres 09:00-10:00Q5/2008MCarmen de Toro
CDimecres 10:00-11:00Q5/2008MCarmen de Toro
DDimecres 15:00-16:00Q5/2008MCarmen de Toro

Les dates de les sessions de pràctiques, per setmanes, son les següents:

Iptables22/02; 29/02; 07/03
Iproute14/03; 28/03; 11/04
Opportunistic Networks18/04; 25/04; 02/05
Tunneling09/05; 16/05; 23/05

La darrera sessió de pràctiques serà d'avaluació.

IMPORTANT: Els grups de pràctiques s'obriran dijous 11/02 a les 20:00 i es tancaran el dijous 18/02/2013 a les 23:59.


Bibliografia:

 • D.E. Comer (2000). Internetworking with TCP/IP vol I. 4a/5a ed. Prentice-Hall.
 • W.R. Stevens (1994). TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols. Addison-Wesley
 • W. Stallings (2004). Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Prentice-Hall.

Avaluació:

 • En un 25% la qualificació de l'examen final de validació de coneixements. La nota mínima exigida per aquesta part és 5 sobre 10.
 • En un 30% la qualificació final de la part pràctica, calculada a partir de la mitja ponderada de les qualificacions de cada projecte, sempre que s'hagi demostrat l'assoliment adequat en les sessions d'avaluació, o que s'hagi superat l'examen de validació de pràctiques si l'assoliment no queda demostrat. La nota mínima exigida per aquesta part és 5 sobre 10 i l'examen de validació de pràctiques es valora amb Apte/No apte.
 • En un 5% la qualificacióde la feina feta al treball tutoritzat. La nota mínima exigida per aquesta part és 5 sobre 10.
 • En un 10% la qualificació del control de coneixements de mig trimestre. No s'exigeix nota mínima per aquesta part.
 • En un 15% la qualificació de la feina feta als problemes. No s'exigeix nota mínima per aquesta part.
 • En un 15% la qualificació de la feina feta a les activitats a classe. No s'exigeix nota mínima per aquesta part
 • L'assistència a la Prova Final de Validació és obligatoria.


Material docent:

 Comprimit
Teoria
    kaminsky
    Tema 1
    Tema 3
    Repàs de TCP
    Tema 2
    Tema 4
    IPv6
    Tema 6


Inici | Contacte | Mapa web
Dilluns, 13 de novembre de 2017. © 2006, dEIC. Administrador: E-mail