Organització del departament

El Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions està format pel personal acadèmic i el personal investigador en formació que hi estigui adscrit, els estudiants de postgrau que duen a terme tasques de recerca sota la direcció d’un membre del personal acadèmic del Departament i pel personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

El reglament del departament, aprovat el juny del 2005, és el text que regula el seu funcionament.

Els òrgans de govern del Departament establerts en el regalment són el Consell de Departament, el director de Departament i la Comissió Executiva.

Actualment, el càrrec de director de departament està ocupat pel Dr. Joan Serra-Sagristà.

Els membres que formen la Comissió Executiva del Departament són els següents: Joan Bartrina, Cristina Fernández, Toni Guerra, Jordi Herrera, Ramon Musach, Guillermo Navarro, Sergi Robles, Joan Serra-Sagristà, M. Carmen de Toro i Mercè Villanueva.

Més enllà dels òrgans establerts en el reglament, el departament s'organitza en diferents comissions per a la gestió del dia a dia.

L'equip de direcció del departament és l'òrgan consultiu que treballa amb el Director en el dia a dia de la gestió del departament. Està format pel director de departament, el secretari i un membre representant de cada grup de recerca. En formen part Toni Guerra, Jordi Herrera, Guillermo Navarro, Joan Serra-Sagristà, Mercè Villanueva.

La Comissió de Docència s'encarrega de la gestió del pla docent i de l'assignació de la docència als professors que formen part del departament. Està formada pel Joan Bartrina, Guillermo Navarro, Jordi Pons, Sergi Robles, Joan Serra-Sagristà, Mercè Villanueva.

La Comissió d'Economia i Infraestructura és la responsable de la gestió de les infraestructures del departament (laboratoris propis, servidors, espais, ...) així com l'encarregada de proposar la distribució anual de les partides pressupostàries del departament. Està formada per Ian Blanes, Ramon Martí, Adrián Sánchez.

La Comissió de seguiment de doctorat s'encarrega de realitzar el seguiment dels estudiants del programa de doctorat en Informàtica de la UAB. Concretament, avalua els estudiants de la línia de recerca de 'Codificació, compressió i seguretat'. Actualment està formada pels professors Miguel Hernández, Jordi Herrera, Mercè Villanueva.